प्रमुख समाचारराजनीतिसमाचार

प्रचण्डको खुलासाः प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव आयो

0
lrtjg If]q gDa/ tLgaf6 k|ltlglw;ef ;b:osf pDd]bjf/ tyf g]skf -dfcf]jfbL s]Gb|_sf cWoIf k'iksdn bfxfn, k|r08 cfh cfˆgf] lgjf{rg If]qdf cfof]lht r'gfjL ;efdf dGtJo /fVg'x'Fb} . t:jL/ M gf/fo0f 9'+ufgf, /Tggu/-lrtjg_, /f;;

काठमाडौं ७ साउन । सत्तारुढ दल नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव आएको खुलासा गरेका छन् । नेकपाका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठको ४१ औँ स्मृति सभामा अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी एकता नगरे आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिने आश्वासन आएको खुलसा गरेका हुन । प्रचण्डले पार्टी एकता हुन नदिन प्रतिक्रियावादीहरुका तर्फबाट प्रधानमन्त्री लगायत अन्य अफर आएको दाबी गरे । तर, अफर कसले गरेको हो भन्ने अध्यक्ष प्रचण्डले खुलाएनन् । प्रचण्डले कहिले कसैलाई कहिले कसैलाई प्रधानमन्त्री बन्ने अफर दिएर पार्टी एकता बिथोल्ने ठूलो प्रयास भएको बताए। तर आफूहरु कसैको लोभ लालच र धम्कीको प्रलोभनमा नपरेको जिकिर गरे । उनले पार्टी एकता हुनै सक्दैन, भए पनि टिक्दैन भनेर गरिएको प्रचार जनताले नै झुटो प्रमाणित गरिदिएको बताए ।

भाषण र गफले मात्रै कसरी हुन्छ स्वदेशमा रोजगार ?

Previous article

हुलाकी राजमार्गमा ठेकेदारको लापरवाही, कालोपत्रे गरेको सडकको यो हालत

Next article

You may also like